Klub přátel historických vozů

Stanovy klubu

 

 

 

Stanovy

 

 

Historic cars club, o. s.

 

 

 

 

 

STANOVY
občanského sdružení
”Historic cars club, o. s.”


čl. I
I. Název, sídlo a charakter sdružení

1) Název sdružení je:             ”Historic cars club, o. s.” (dále jen ”HCC”);

2) Sídlem sdružení HCC:          Mořice 183, 798 28 Mořice

3) Charakter sdružení

Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují milovníci starých automobilů a motocyklů registrovaných v HCC ČR. HCC je dobrovolným a nezávislým sdružením.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení je umožnit svým členům klubovou činnost a vzájemnou komunikaci, jako je pořádání sportovních a společenských akcí, výstav a soutěží, členských schůzí, plesů, školení, zajištění občerstvení při veteránských akcí, poskytování poradenství v oblasti veteránské techniky, testování historických vozidel, organizování prodeje a výměn součástek a dílů na historická vozidla, reklamní a osvětovou činnost při organizování vlastních akcí a dalších obecně prospěšných aktivit.

čl. III
Členství

1) Členství je dobrovolné, řádným členem sdružení může být každá fyzická osoba (starší 15 let), která má o členství zájem a splňuje níže uvedené podmínky jeho vzniku.

2) Podmínky vzniku členství:

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška ke členství v klubu HCC;
 • souhlas se stanovami HCC;
 • zaplacení členského příspěvku;
 • souhlas s uveřejněním na webových stránkách HCC;
 • kladné rozhodnutí výboru HCC o přijetí člena.

3)Členství zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení;
 • rozhodnutím výboru o vyloučení;
 • nezaplacením ročních příspěvků nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku;
 • úmrtí člena;
 • zánikem sdružení;
 • úmyslným poškozením majetku či dobrého jména HCC.

4)Výše a způsob placení členských příspěvků

 •  Výše jednorázového členského vstupního přípěvku je stanovena výborem HCC na každý následující rok.  Tento jednorázový členský příspěvek je zájemce o členství ve HCC povinen

 • zaplatit na účet HCC nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude schválena jeho žádost o členství výborem.;
 •  výše ročního členského příspěvku je stanovována výborem HCC na každý následující rok. Každý člen je povinen tento příspěvek zaplatit nejpozději do 31. března toho roku.

čl. IV

práva a povinnosti členů

1) Člen má právo

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení HCC;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
 • využívat členský email HCC;
 • používat logo HCC k nekomerčním účelům, bude-li mu udělen písemný souhlas HCC;
 • tak i k povoleným komerčním účelům.

2) Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy, ostatní vnitřní předpisy a normy a jednat v souladu s cíly sdružení;
 • platit členské příspěvky;
 • napomáhat podle svých možností realizaci předmětu činnosti HCC uvedeného dle těchto stanov;
 • přispívat k dobrému jménu HCC , chránit dobré  HCC a jejich členů;
 • plnit usnesení výboru HCC (zejména při pořádání vlastních klubových akcí).

čl. V
Orgány sdružení 

1)Orgány sdružení jsou:

·         prezidium;

·         členská schůze;

·         výbor.

Členská schůze

1)      Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

 

2)       Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

Členská schůze je oprávněna:

·         schválit a měnit stanovy sdružení;

·         zvolit členy výboru sdružení, případně člena sdružení odvolat;

·         rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení;

·          

 

·         pověřovat členy sdružení výkonem funkcí ve vytvořených orgánech, případně z funkcí odvolávat;

·         schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem;

·         schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok ;

·         schvalovat přihlášky zájemců o členství, rozhodovat o vyloučení ze sdružení;

 

3)      Členové výboru mohou být dosazeni i do dalších funkcí spojených s klubem.

 

Výbor

1)Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2)Jednání výboru řídí předseda, který je statutárním zástupcem Historic cars clubu, o. s., jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (pro výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).

3)Předseda i ostatní členové výboru jsou voleni členskou schůzi. Dalším členem výboru je místopředseda, hospodář.

4)V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také hospodář sdružení.

5) Plnou moc mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení.

6)Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

7)Členové výboru mohou být zároveň dosaženi i do dalších funkcí spojených s klubem.

PREZIDIUM

Prezídium je organizační složka, neměnná, skládající se ze zakladatelů klubu, kteří mají právo VETA v následujících případech.

Mohou vetovat rozhodnutí

 • o zániku klubu
 • o změně cílů klubu
 • o změně stanov

K uplatnění práva VETA musí souhlasit 2/3 prézidia.

Členové prezídia jsou Ing. Martina Rystonovská, Zdeňka Rystonovská, Jovan Rystonovský.

Ze členství prezídia nevyplývá žádné jiné právo či povinnost.

 

 

 

STANOVY HCC.pdf (74,7 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.